خط مشی

     در دنيای پررقابت امروز هر حرفه و کسب و کاری متأثر از عواملی متعدد است که در ادامه حيات آن نقش تعيين کننده ای دارد. رقابت حول محور کسب رضايت و خشنودی مشتريان حرکت می کند و اين خشنودی حاصل نخواهد شد مگر آنکه انتظارات و خواسته های مشتريان که همواره در حال ترقی است تأمين شود. کيفيت و قيمت مطلوب محصولات و تحويل به هنگام نياز های مشتريان از انتظارات هميشگی و پابرجای آنان محسوب می شود و توجه عميق به اين خواسته ها يک وظـيفه اجـتماعی است، رضايت مشتريان زمينه ساز رقابت در سطح بين المللی تلقی شده و به افزايش توليد و در آمد ملی خواهد انجاميد. اين مجموعه در راستای استقرار سيستم های مديريت (کيفيت، زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی) استانداردهای , 2004:   14001  ISO ,  2000: 9001  ISO  , 1999 : 18001  OHSAS  را برگزيده و اهـداف ذيـل را در استـقرار سيـستم های ياد شده پيگيری می نمايد:                     

1-   رضايت مندی مشتريان

 2-  ساخت و توليد محصول با کيفيت مناسب و ارتقاء سطح کيفی محصولات

3-  تحويل به موقع و سرعت عمل درجوابگويي به خواسته های مشتريان

4-  کاهش هزينه ها به منظور ارائه محصولات با قيمت مناسب و رقابتی

    5-  آموزش مستمر مهمترين منابع سازمان , که همانا نيروی انسانی می باشد.

6-  اجرای نظام تشويقی و انگيزشی مناسب به منظور افزايش بهره وری سازمان

7-  بازنگری فرآيند ها و بهبود مستمر سيستمها

8-  کاهش ضايعات به منظور دستيابی به ضايعات صفر

9-  کاهش آلودگی محيط زيست و پيشگيری از انتشارات آلاينده ها در محيط زيست

-10 مصرف بهينه منابع انرژي

-11 انطباق با کليه قوانين و مقررات اطلاق بر فعاليت های شرکت از جمله استانداردهای محصول، مقررات زيست محيطی و ايمنی و بهداشت حرفه ای

12-  ايجاد محيط کاری مناسب و ايمن برای انجام فعاليت های کاری 

       اينجانب با علاقمندی کامل و با همه توان خود از سيستم مديريت (کيفيت، زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی) حمايت و پشتيبانی خواهم نمود، و به صورت منظم بر آن نظارت، بازنگری و در فواصل زمانی معين آن را مورد ارزيابی قرار خواهم داد.

      به همين مـنظور و برای تسريع در استـقرار سيستم مـديريت (کيفيت، زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی) و مراقبت مستمر بر حفظ و بهينه سازی آن نماينده ای با اختيارات لازم در امور سيستم مديريت (کيفيت، زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی) تعيين و معرفی می نمايم.

      از تمامی پرسنل بخصوص مديران و کارشناسان محترم انتظار دارم با نماينده مديريت در امور (کيفيت، زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی) همکاری نموده و تمامی تلاش خود را برای رشد فردی و سازمانی و حفظ و بهبود سيستم (کيفيت، زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی) بگونه ای شايسته بکار گيرند.

 

                                                                                                                                                         مـدير عـامل

                                                                                                                                               شرکت صنعتی پيش آهنگ