گواهی های اخذ شده

 
   

 

-1 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد               9001:2000 ISO

-2 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد             14001:2004 ISO     IMS

-3 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد      18001:1999 OHSAS